Skilmálar

Skilmálar og ábyrgð

1.gr  Skilgreining

Seljandi er Rafha ehf með aðsetur að Suðurlandsbraut 16, 108 Reykjavík. Kennitala er 530390-1019 og virðisaukaskattsnúmer 22635.

 
Kaupandi er sá sem skráður er á reikning gefnum út af seljanda.
 
2. gr. Ábyrgð Rafha miðast að öllu leyti við réttindi kaupanda sbr. lög um neytendakaup nr. 43/2003 og lög um neytendasamninga nr. 16/2016. Ábyrgðartími á búnaði er almennt 2 ár þegar um neytendakaup er að ræða í samræmi við reglur neytendakaupalaga nr. 48/2003, en vörur sem ætlaður er umtalsvert lengri endingartími en 5 ár geta verið með allt að 5 ára ábyrgð á framleiðslugöllum.  Þegar búnaður er keyptur í atvinnuskyni af lögaðila er ábyrgðartími 1 ár. 
 
3. gr. Kaupanda er heimilt að skila vöru innan 30 daga frá því að kaupin voru gerð gegn framvísun reikninga. Skilyrði er að varan sé í upprunalegu ástandi og með öllum þeim aukahlutum sem vörunni fylgdu. Ekki er skilyrði að varan sé ónotuð.  
 
4. gr. Kaupanda er heimilt að rifta kaupum sbr. lög um neytendakaup. Forsenda riftunar er veruleg vanefnd.
 
5. gr. Sé hlutur keyptur í fjarsölu á kaupandi rétt til að skila vöru skv. lögum um neytendasamninga nr 16/2016 sem er ógölluð innan 14 daga frá því að samningur er gerður milli hans og seljanda eða frá því að kaupandi fær vöru afhenta, ef sá dagur er síðar, til að hætta við kaupin án nokkurra skýringa og fá endurgreiðslu. Ákveðið um að falla frá samningi gildir ekki í tilvkum þar sem vara eða þjónusta hefur verið sérsniðin að kröfum kaupanda.
 

Vilji kaupandi nýta sér rétt til að falla frá samningi skal tilkynna seljanda það með sannanlegum hætti og getur notað til þess staðlað eyðublað sem er að finna í viðauka 1 í reglugerð nr 435/2016.  Kaupandi mun sjálfur bera kostnað við að koma vörunni til seljanda óháð sendingarmáta. 

6. gr. Seljandi ber ábyrgð á áreiðanleika allra upplýsinga sem hann veitir kaupanda um gæði vöru eftir bestu vitund. Kaupanda ber að kynna sér alla eiginleika vöru sem gefnir eru upp í handbók eða öðrum leiðbeiningum um notkun vöru.
 
7. gr. Athygli kaupanda er vakin á rétti hans samkvæmt lögum um neytendakaup nr. 48/2003.  Ef söluhlutur er gallaður ber kaupanda að tilkynna seljanda um að hann muni bera gallann fyrir sig án ástæðulauss dráttar frá því að hann varð galla var eða mátti verða hans var. Frestur kaupanda til að leggja fram kvörtun er aldrei styttri en tveir mánuðir frá því að hann varð galla var.
 
Ef kaupandi leggur ekki fram kvörtun innan tveggja ára frá þeim degi er hann veitti söluhlut viðtöku getur hann ekki borið gallann fyrir sig síðar. Ef söluhlut, eða hlutum hans, er ætlaður verulega lengri endingartími en almennt gerist um söluhluti er frestur til að bera fyrir sig galla fimm ár frá því að hlutnum var veitt viðtaka.   

Neytandi glatar rétti sínum til þess að bera fyrir sig galla ef hann tilkynnir ekki seljanda um gallann innan ofangreindra tímamarka og framvísar reikningi því til staðfestingar.
 
8. gr. Ef kaupandi ber fyrir sig galla skal ávallt leita samþykkis seljanda áður en viðgerð er framkvæmd á söluhlut. Ef vara er staðsett utan Reykjavíkur og nágrennis skal kaupandi fylgja tilmælum seljanda um hvernig varan skal flutt til viðgerðar.  
 
9. gr. Seljandi skuldbindur sig til að veita kaupanda upplýsingar og almenn ráð bili söluhlutur þegar meira en fimm ár eru liðin frá því að kaup voru gerð.
 
10 gr. Komi upp ágreiningur sem ekki verði leystur nema fyrir tilstuðlan þriðja aðila, má bera málið undir kærunefnd vöru og þjónustukaupa. Nánari upplýsingar má nálgast á vefsvæði Neytendastofu.
 
11. gr. Geymið reikninginn.